KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Ziyaretçimiz,

1-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak MARKALAR BİRLİĞİ AMERİKAN KÜLTÜR YABANCI DİL KURSLARI (“VERİ SORUMLUSU”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Verilerin Aktarımı Elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından bölge çalışmalarının yapılması, sözleşmelerin imzalanması, kimlik fotokopisi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri, kıymetli evrak gibi evrakların toplanması, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, öğrenci şikayetlerinde efektif ve hızlı sonuca ulaşılması için gereken çalışmaların yapılması, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı v.b.) İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Avukatlarımıza, Danışmanlarımıza yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

3- Kişisel verileriniz VERİ SORUMLUSU tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere ve iç işleyişe dayanarak toplanmaktadır.

4- 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Genel Merkezimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için, -Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, -Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, -Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla lüzumlu olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

5- Veri Sorumlusuna başvurarak,

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak VERİ SORUMLUSU’ na iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, info@eskisehiramerikankultur.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Yabancı Dil Seviye Tespit

Sınavına Katılmak İçin Lütfen Formu Eksiksiz Doldurun!